(logo NMS) národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

UniData - informační systém pro poskytovatele adiktologických služeb

Často kladené dotazy

* Přibyl výkon - Úkony potřebné pro zajištění přímé práce s klientem. Naše zařízení poskytuje 2 služby, jedna z nich je terénní program. Při popisu tohoto výkonu v seznamu a definic výkonů drogových služeb se uvádí, že se jedná i o mapování pohybu místní drogové scény apod. Jakým způsobem máme tento výkon vykazovat, když není spojen s žádným konkrétním klientem?

Odpověď
Výkon se vykazuje agregovaně u kódu ANONYM.

* Klient-rodič využívá nedrogové aktivity/kontaktní a poradenské služby. Při přidělení této role rodiči se ale nezobrazí výkony, které poskytujeme této cílové skupině, takže jsme nuceni jim přidělit roli jako běžným klientům. Jedná se o to, že je potřebujeme vykazovat a rozlišit od ostatních klientů.

Odpověď
Je v pořádku, pokud ho vedete jako klienta. Ve statistických výstupech pro RVKPP se vám ale neobjeví, protože je „nedrogový“, tzn. nemá vyplněnou tabulku návykového chování. Neobjeví se ani mezi rodinnými příslušníky, pokud nebude mít i roli osoby blízké. Tzn. pokud chceme klienta rozlišit od ID klientů, ale zároveň ho chceme mít v tabulce RVKPP v kategorii rodinných příslušníků, musíme mu přidělit jak roli klienta, tak i roli osoby blízké (nemusí být provázána s jinou osobou!). Rozlišení počtu „drogových“ a „nedrogových“ klientů lze sledovat ve výstupu Počty osob, které rozdělí klienty na drogové (ID) a nedrogové. (Na rozdíl od tabulky pro RVKPP, do níž se zařadí pouze ID klienti drogoví a osoby blízké, v sumáři výkonů je uvedeno úplně vše, tzn. i případný ID klient „nedrogový“, který nemá ale v dtb roli osoby blízké.)

* K čemu slouží a jak používat zaškrtávací tlačítko ve výkazu – klient přítomen?

Odpověď
Toto tlačítko lze mimo výchozí stav (zaškrtnuto) použít dvěma zásadně odlišnými způsoby.

1. Klient se nedostavil k domluvenému výkonu – výkon neproběhl: Pokud tlačítko není zaškrtnuté a zároveň NENÍ vyplněná žádná další osoba (rodič, manžel atd.) znamená to, že výkon neproběhl. Výkon tak nevstupuje do žádných statistik. Pouze pokud použijeme tiskovou sestavu Sumáře výkonů, tak se objeví na samostatném listě. Nebo můžeme pro tuto sestavu použít filtr konkrétního klienta a získáme tak přehled o všech neproběhlých výkonech s tímto klientem. Z hlediska výkaznictví je tento údaj irelevantní a slouží pouze jako informace pro organizaci.

2. Výkon proběhl v zastoupení: Typický příklad, kdy místo klienta dorazí rodiče a samotný klient ne. Tzn. výkon proběhne, ale drodiče nejsou klienty zařízení, takže nevyplňujeme výkaz jim, nýbrž klientovi a použijeme právě zaškrtávací tlačítko pro indikaci, že klient se nedostavil. Oproti prvnímu příkladu ale použijeme volič Další osoby a do výkazu vyplníme, že výkonu byla přítomna například matka. Ve statistikách se pak tento výkon objeví.

Průběžné a závěrečné zprávy

Nově byly sjednoceny tabulky 1 a 2 pro výkaznictví primární prevence.

Tabulka 4 - Tabulka klienti

* Náš program pracuje i s klienty, kteří se živí prostitucí a drogy neužívají. Kam je v závěrečné zprávě máme zařadit?

Odpověď
Tyto klienty, stejně jako další neuživatele drog, uvádějte v kolonce 5.2 „Celkem ostatních klientů (neuživatelé, rodinní příslušníci, blízcí osob se závislostním problémem)“.

* Kam uvést klienty užívající např. kodein, který není ve formuláři uveden?

Odpověď
Tyto klienty uvádějte do kolonky 1.4 základní droga jiné opiáty (opium, morfium, fentanyl, tramadol etc.).

* Kam máme jako substituční centrum zařadit klienty v substitučním programu? Užívají sice buprenorfin (metadon), ovšem de lege artis.

Odpověď
U klientů v substituční léčbě je základní droga ta látka, kterou užívali při nástupu do léčby.
U klientů, kteří při nástupu do vašeho substitučního programu uvádí jako základní drogu buprenorfin/metadon mohou nastat dvě varianty: 1) Klient do vašeho programu přechází z jiného substitučního programu. Za základní drogu je pak považována látka, kterou užíval před nástupem do předchozí substituční léčby, tedy heroin či jiný opiát, nebo buprenorfin/metadon – zneužívaný. 2) Klient nepřechází z jiného substitučního programu a buprenorfin/metadon neměl předepsaný od lékaře. Tito patří do kategorie „z toho se základní drogou buprenorfin – zneužívaný“, resp. „z toho se základní drogou metadon – zneužívaný“.

Tabulka 5 - Tabulka výkony

*Řádek „ Celkový počet přímých kontaktů s klienty“ Máme psát počet kontaktů se všemi klienty, tedy i s neuživateli drog, jako jsou například rodinní příslušníci nebo blízcí uživatelů. Chápu to správně?

Odpověď
Ano. Zde vyplňujte počet kontaktů se všemi klienty, tedy i s neuživateli drog. Kontakt - situace, při které dochází k přímé ("face-to-face") interakci mezi klientem a pracovníkem programu a k poskytnutí určité služby (výkonu). Nespadají sem výkony jako např. „telefonické, písemné a internetové poradenství“, „korespondenční práce“ či „úkony potřebné pro zajištění přímé práce s klientem“.

* Není zřejmé, jaký je rozdíl mezi výkony „telefonické poradenství“ a „informační servis“, jak jsou tyto výkony definovány? Kdy se jedná o „informační servis“ a kdy už poskytujeme „telefonické poradenství“?

Odpověď
„Telefonické poradenství“ a „informační servis“ jsou dva různé výkony a jejich definice (včetně časové dotace) jsou uvedeny v metodice „Seznam a definice výkonů“. „Informační servis“ na s. 28 a „telefonické, písemné a internetové poradenství“ na s. 57.

* Není zřejmé, jak máme vykazovat skupinové výkony. Počet skupin? Počet klientů? Nebo přepočty na jednoho zaměstnance?

Odpověď
U skupinových výkonů (např. pracovní terapie, skupinové poradenství, skupinová psychoterapie, skupiny pro rodiče a osoby blízké klientovy) vycházejte z definic uvedených v metodice „Seznam a definice výkonů“. Ve sloupci „počet osob“ uvádějte počet osob, ve sloupci „počet výkonů“ uvádějte počet výkonů za sledované období. Pokud máte ve vašem programu pro daný výkon jinou časovou dotaci, než která je uvedena v „Seznamu a definicích výkonů“, pak je nutné výkony přepočítat podle časové dotace uvedené v metodice.

* Jaký je rozdíl mezi položkou „kontaktní práce“ a položkou „úkony potřebné pro zajištění přímé práce s klientem“?

Odpověď
“Úkony potřebné pro zajištění přímé práce s klientem“ je specificky definovaný výkon („Seznam a definice výkonů“, s. 59). Na rozdíl od „kontaktní práce“ („Seznam a definice výkonů“, s. 33) není podmíněn osobním kontaktem s klientem. Typicky např. při monitorování nových lokalit v rámci terénní práce.

* Jak se liší výkon „vstupní zhodnocení stavu klienta“ (tab. 5) od „z toho prvních kontaktů“ (tab. 4)?

Odpověď
Údaj „vstupní zhodnocení stavu klienta je definovaný výkon“ (viz „Seznam a definice výkonů“, s. 60). Do kolonky „počet osob“ uvádějte klienty, kteří se v programu objevili poprvé a u nichž proběhlo „vstupní zhodnocení stavu klienta“. Údaj „z toho prvních kontaktů“ viz citace poznámky č. 3 pro tabulku č. 4. „První kontakt - První návštěva klienta v zařízení/programu či první interakce s klientem v terénu. Součástí prvního kontaktu je poskytnutí základních informací o zařízení/programu a o službách, které nabízí“.

Příklad: V případě nízkoprahových programů (terénní programy, kontaktní a poradenské služby) jsou to klienti, kteří jsou v kontaktu se službou poprvé a je s nimi realizováno „vstupní zhodnocení stavu klienta“ v rozsahu a podle vymezení v metodice „Seznam a definice výkonů“ (s. 60). V případě léčebných programů (ambulantních i rezidenčních) a programů doléčování se jedná o ty klienty, kteří poprvé nastupují do programu a je s nimi provedeno „vstupní zhodnocení stavu klienta“. V řádku „z toho prvních kontaktů“ je ve většině případů shodný „počet osob“ a „počet výkonů“, protože k prvnímu kontaktu dochází u jednoho klienta jen jednou. Nicméně je vhodné dodat, že z definice výkonu „vstupní zhodnocení stavu klienta“ vyplývá, že může být poskytnutý jedné osobě vícekrát (viz „Seznam a definice výkonů“, s. 60).

* Můžeme v rámci TP vykazovat výkon „práce s rodinou“, ačkoliv není zařazen mezi výkony spadající pod terénní programy? Ve skutečnosti tuto práci děláme, chodíme na drogové byty, kde bydlí celá rodina pohromadě…

Odpověď
V tuto chvíli nikoli. V projektech terénních programů vykazujte tyto výkony jako „sociální práci“ („Seznam a definice výkonů“, s. 54). Podmínky poskytování výkonu „práce s rodinou“ vylučují realizaci v rámci terénních programů („Seznam a definice výkonů“, s. 41). Skutečnost můžete uvést do poznámky a do textové části zprávy.

* V tabulce s výkony je nově přidána kolonka Distribuce harm reduction materiálu. Co je tím myšleno? Myslí se jen v případech, kdy nedošlo k výměnnému injekčnímu programu, ale klient si vzal např. jen vody a konzelíny? Nebo se myslí každé vydání materiálu, i to během výměny? Vztahuje se tento výkon jen na uživatele drog nebo i na klientku, která drogy neužívá, ale věnuje se pouliční prostituci a bere si od nás kvůli HR kondomy?

Odpověď
Výkon "výměny" byl nahrazen výkonem "distribuce", protože ne vždy dojde k výměně. Ne vždy jsou distribuovány jehly. Současně tímto výkonem tedy vykazujete i běžnou výměnu. Pokud neužíváte UniData, užijte časovou dotaci 5 min., jako tomu je v Seznamu a definic výkonů. Klientku neuživatelku, které jsou vydány kondomy, zde zahrňte rovněž.

* V tabulce s výkony je nově přidána kolonka farmakoterapie, která zahrnuje i preskripci substituce. Jaká je časová dotace výkonu?

Odpověď
Pro výkon farmakoterapie je v inovované verzi Seznamu a definic výkonů uvedena časová dotace 5 min.

* Nově se v tabulce výkony objevil údaj o časové dotaci „Celkový čas všech poskytnutých výkonů“. Co to znamená, jak to máme vyplnit? Vztahuje se to pouze na výkony, které jsou vykazovány v tabulce 5?

Odpověď
Citace poznámky č. 5: „Jedná se o celkový čas strávený poskytováním jakýchkoliv definovaných výkonů. Aplikace UniData tento součet poskytuje. Pro ostatní zařízení vypočítáme podle jednoduchého vzorce. Součet poskytnutých jednotek každého jednotlivého výkonu (jednotka = počet výkonů přepočítaných na jednotku časové dotace) krát časová dotace výkonu = čas strávený na jednotlivém typu výkonu. Součet všech těchto časů = celkový čas“. Zde je možné přičíst i další výkony ze Seznamu definic výkonů, které nejsou uvedeny v Tabulce č. 5. Přivítali bychom jen stručnou zmínku v poznámce pod tabulkou.

* Počty kontaků v sumáři výkonů v závěrečné zprávě se mohou lišit. Jak je to možné?

Odpověď
Rozdíl v počtu kontaků v závěrečné zprávě a sumáři výkonů může být způsoben několika faktory. Na závěrečnou zprávu je uplatněný filtr podle stáří InComu. Pokud jsou InComy v pořádku, stále se číslo může lišit a to proto, že v sumářích je do celkového součtu kontaktů započítán i počet kontaktů s ostatními osobami přítomnými u výkonu.