(logo NMS) národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

UniData - informační systém pro poskytovatele adiktologických služeb

Často kladené dotazy

V seznamu výkonů nemohu najít výkon Socioterapie.

Výkon Socioterapie byl v proběhu revize výkonů zrušen pro nadbytečnost. Činnosti popisované dříve tímto typem výkonu lze přesněji popsat některým z nových výkonů. Často poměrně hodně času v rámci case managementu věnujeme vyřizování záležitostí ve prospěch klienta s jinými institucemi (jako příklad uvedu včerejší hodinovou práci, kdy kolega kontaktoval starosty obcí ohledně sociálního bydlení, klient u toho nebyl). V současné době toto zapisujeme jako úkon potřebný pro přímou práci s klientem – jak toto zapisovat do Vašeho výkazu? Především mi jde o to, že nebyl žádný kontakt s klientem, ten byl předcházející den. Lze napsat pouze výkon bez kontaktu? Výkon “Úkony potřebné pro přímou práci s klientem” byl v nové revizi výkonů zrušen, protože to byla kategorie, do které se často dávalo “vše, co se nevešlo jinam”... takže to byl výkon nesourodý a nic neříkající. Výkonu tohoto typu v rámci case managementu odpovídá výkon sociálně právní poradenství, tzn vykážete Individuální práce / specifikace (nepovinná) sociálně právní poradenství, způsob provedení telefonicky, počet klientů 0. Nebo tedy pouze individuální práce, způsob provedení telefon, počet klientů 0. Výkon by bylo možné také zaznamenat jako Krátký rozhovor s klientem (posoudit dle délky, rozsahu – zde obsažen např informační servis...) Poznámka k evidenci nepřímé práce: V rámci revize výkaznictví došlo ke zpřesnění definice nepřímé práce a její evidence – podrobně viz kapitola Metodika vykazování výkonů. Jak vykazovat nepřímou sociální práci pro klienty ve VTOS? Pro klienty ve VTOS dohledáváme a ověřujeme potřebné informace. Přímo ve věznici nemáme přístup k www ani telefonu. Pokud klient potřebuje informace (např. o možnostech bydlení, léčebné nebo sociální službě v místě plánovaného návratu apod.), na konzultaci si to poznamenáme. Potom to v kanceláři dohledáme a telefonicky ověříme. Následně to klientovi posíláme korespondenčně (kontakt + komentář) a nebo s tím pracujeme v následující osobní konzultaci. Do kterého výkonu spadá to dohledávání a ověřování?

Vzhledem k tomu, že činnosti, které popisujete, jsou součástí sociálního poradenství poskytovaného klientovi ve VTOS, zaznamenejte výkon jako sociálně právní poradenství bez účasti klienta – resp. stačí vykázat jako výkon INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE – specifikace je nepovinná (sociálně právní poradenství) – počet klientů 0 – způsob provedení: internet / telefon / písemně. Aktivitu rozdělte na jednotlivé výkony dle převažujícího způsobu provedení, tzn. vyhledávání kontaktů na internetu – označte jako výkon realizovaný po internetu, telefonické vyřizování / ověřování informací uveďte jako separátní výkon realizovaný telefonicky, sepsání informací pro klienta označte jako výkon realizovaný písemně. Př. Nepřímou sociální práci jste realizovali 2 hodiny, z toho 45 min. jste vyhledávali informace na internetu, 20 minut jste telefonovali, 25 minut jste sepisovali informační dopis pro klienta.

Zaznamenáte:
1x výkon INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE / specifikace (nepovinná) sociálně právní poradenství / počet klientů 0 / časová dotace 45 minut / způsob provedení: internet
1x výkon INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE / specifikace (nepovinná) sociálně právní poradenství / počet klientů 0 / časová dotace 20 minut / způsob provedení: telefon
1x výkon INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE / specifikace (nepovinná) sociálně právní poradenství / počet klientů 0 / časová dotace 25 minut / způsob provedení: písemně

Jak vykazovat edukativní a nácvikové činnosti při individuální práci s klientem v povýstupní péči (VTOS)?

U některých klientů po výstupu z vězení je deficit v dovednostech k trávení volného času, psychohygieně a kontaktu s druhými lidmi. Rádi bychom je v tom podpořili např. formou společného běhu/cvičením s terapeutem apod. s postupným pokusem o navázání klienta na existující zájmové skupiny. Nechceme to dělat formou skupinové práce, při které se opět sdruží lidé s trestní a adiktologickou anamnézou. Jak je možné vykázat tuto práci v individuální formě? Tyto činnosti doporučujeme vykazovat jako výkon INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE / specifikace (nepovinná) edukativní a nácvikové činnosti.

Jak vykazovat další typy sociálně materiální pomoci?

Potřebným klientům během uvěznění poskytujeme sociálně materiální pomoc (např. poštovní známky a obálky pro korespondenci s rodinou) a klientům po výstupu z vězení pomáháme s úhradou některých důležitých nákladů (bydlení, doprava, lékařská prohlídka a výpis ze zdravotnické dokumentace apod.). Jak to vykázat?

Poskytnutí materiální pomoci formou finančního příspěvku není výkon. Naopak rozhovor s klientem o možnostech poskytnutí různých forem materiální pomoci (čerpání příspěvků apod.) výkon je, protože se na rozdíl od finančního příspěvku samotného jedná o činnost. Podobně jako u výkonů v oblasti harm reduction je výkon potravinový servis, ale jedná se o proceduru, nikoli o vykázání hodnoty vydaných potravin atd. Ve zmiňovaném příkladu doporučujeme vykázat sociálně právní poradenství pro popis práce s klientem na plánování finanční pomoci.

Jak vykážu přípravu metadonu, resp. jeho nadávkování domů?

Pro některé jsou to 2 lahvičky týdně, pro některé 6...Je tato příprava výkon ve smyslu farmakoterapie?

Příprava metadonu patří do výkonu Farmakoterapie. Definice výkonu: „Zahrnuje rychlé zhodnocení stavu klienta, preskripci, přípravu, podání či vydání substitučního preparátu (metadon nebo buprenorfin, buprenorfin/naloxon); podání / vydání jiné medikace (např. disulfiram, antidepresiva, antipsychotika, anxiolytika, stabilizátor nálady a jiné).“ U farmakoterapie včetně alkotestů je myslím nešikovné chtít přesnou časovou dotaci, lépe by se to řešilo paušálem, měřit to nestíháme. Doporučujeme nastavit si časový paušál na farmakoterapii / za osobu / den a tento paušál jen „čárkovat“, časovou dotaci upravovat pak jedině tehdy, pokud se v nějakém konkrétním případě výkon výrazně protáhne, resp. zkrátí. Nevím, zda to chápu správně, ale u toxikologií je 1x odběr moči a následně děláme z této jedné moče testů vždy více. Jak to počítat časově? 5min odběr a každý den také x 5? Doporučujeme nastavit si časový paušál na odběr / test za osobu / den a tento paušál jen „čárkovat“, časovou dotaci upravovat pak jedině tehdy, pokud se v nějakém konkrétním případě výkon výrazně protáhne, resp. zkrátí.

Kam mohu zařadit měření tělesné teploty?

Zaznamenejte jako výkon Testování (resp. jeho specifikaci). Pokud je měření teploty součástí základního zdravotního ošetření, tak vykazujte jako toto. Neproběhlé výkony se nevykazují? Neproběhlé výkony se nevykazují. Resp. v případě, kdy je pracoviště potřebuje evidovat pro svoje interní účely (plánování, kapacita...), bude možné je v evidenčním softwaru RVKPP zaznamenávat.

Kam mám vykazovat cesty do věznic?

Cesta za klientem (do terénu / do vězení atp.) se nevykazuje jako součást výkonu, v novém SW se však počítá se záznamem času stráveného dopravou za klientem zvlášť (mimo výkony). „Dopravu za klientem“ mohou vykazovat služby poskytované v terénu, v přirozeném prostředí klienta, ve VTOS či ve školských zařízeních. U služeb poskytovaných ve VTOS je možné zahrnout i čas strávený vstupní prohlídkou ve VTOS. Mám dotaz ohledně vykazování výkonu – Adiktologická terapie individuální a Adiktologická terapie rodinná. Je to výkon zdravotnický, tzn., že si ho může vykázat pouze zařízení, které má smlouvu s pojišťovnou? Kvalifikace a pravidla vykazování zdravotních výkonů (včetně adiktologických) řeší zdravotnická legislativa, kterou je každé registrované zdravotnické zařízení povinno se řídit (včetně pravidel pro vykazování výkonů) bez ohledu na to, zda je smluvním partnerem zdravotních pojišťoven, či není. Smlouva se ZP mění pouze to, zda je výkon hrazen ze ZP, nebo přímo klientem/pacientem, event. z grantů atp. Tzn. pokud adiktolog bez odborného dohledu v registrovaném ZZ s odb. adiktologie poskytuje zdravotní služby, měl by postupovat dle výše uvedených předpisů a ve zdravotnické dokumentaci uvádět výkony dle platné vyhlášky.

Co se týká vykazování zdravotních adiktologických výkonů směrem k RVKPP (pro zdravotnická zařízení, která čerpají dotace): Pro vykazování využijte sadu výkonů definovanou RVKPP, která zastřešuje všechny výkony všech typů adiktologických odborných služeb nadrezortně, aby se ve výkaznictví mohly zobrazit výkony zdravotní / sociální / adiktologické... Adiktologická terapie individuální / rodinná je v systému výkaznictví RVKPP pouze specifikace výkonu, nikoli samotný výkon. Tzn. ve směru k RVKPP vykazujete Individuální práce (nepovinně můžete uvést specifikaci adiktologická terapie individuální), resp. Práce s rodinou (opět nepovinně uvedete adiktologická terapie rodinná). Při toxikologickém testování se vykazuje výkon „odběry biologického materiálu“ i „orientační test z moči“, nebo pouze „orientační test z moči“? Při realizaci orientačního testu z moči vykazujeme pouze tento výkon, odběr biologického materiálu je jeho součástí (viz definice této specifikace výkonu). V rámci jednoho výkonu je možné realizovat i více testů na více infekčních nemocí. Naopak výkon Odběry biologického materiálu vykazujeme pouze tehdy, pokud vyšetření moči, krve apod. probíhá mimo pracoviště, tzn. test není realizován na místě (viz definice této specifikace výkonu).

Bude v nových výkonech možné zapisovat nepřímé výkony ve prospěch klienta?

Na příklad volání do návazné služby, instituce a zjišťování kapacity apod.? (Tyto činnosti t. č. vedeme jako Úkony potřebné pro zajištění práce s klientem) Výkon Úkony potřebné pro zajištění práce s klientem byl zrušen a vykazování nepřímé práce bylo při revizi zpřesněno (viz kapitola Metodika evidence nepřímé práce). Nepřímá práce, která má charakter výkonu (tzn. výkon poskytovaný klientovi bez jeho účasti, monitoring terénu, psaní zprávy o klientovi), se eviduje jako některý z výkonů (č. 1–11) bez účasti klienta. Další související odbornou a administrativní činnost, která nemá charakter výkonu (např. intervize, supervize, odborná administrativa, síťování apod.), je možné zaznamenávat souhrnně (tzn. bez vazby na konkrétního klienta) v tabulce Související odborná a administrativní činnost. Korespondenční práce – nerozumím, kdy je korespondence krátkým rozhovorem a kdy individuální prací. Zde je třeba se rozhodovat podle rozsahu i obsahu daného výkonu – např. pokud se jedná o poradenskou intervenci, časová dotace výkonu cca odpovídá doporučené časové dotaci Individuální práce, vedeme korespondenční práci jako Individuální práci realizovanou písemnou formou. V případě, kdy např. klientovi pouze zasíláte informace, výkon obsahově odpovídá spíše informačnímu servisu a evidujete jej jako Krátký rozhovor s klientem realizovaný písemnou formou. Kam zařadit telefonáty klientů, kteří se pouze objednávají na konzultaci? Pouhé objednání na konzultaci není výkon, tzn. že takový telefonát v rámci výkaznictví neevidujeme.

Jak zaznamenat výkon skupinové práce ve věznici, když výkon realizovali 2 pracovníci / lektoři. Započítává se do výkonu kromě reálné doby výkonu také příprava skupiny a následná reflexe lektorů, když strávený čas přesahuje 120 minut?

Časová dotace výkonu se nenásobí ani počtem klientů, ani počtem pracovníků, kteří výkon realizovali (viz metodika vykazování SaD – vykazování skupinových výkonů). Pokud má skupina 120 minut, vykazujeme časovou dotaci 120 minut bez ohledu na to, jestli skupinu vedl jeden, nebo dva pracovníci. Tzn. nemění se nic ve srovnání se stávající praxí vykazování před revizí. Software RVKPP však umožňuje zadávat počet pracovníků, kteří výkon realizovali, a v uživatelských výstupech je možné získat event. celkový čas strávený realizací výkonů se zohledněním počtu zapojených pracovníků. Výkony se z důvodu větší flexibility pro různé typy služeb vykazují v reálné časové dotaci (viz metodika vykazování SaD), tzn. pokud časová dotace výkonu skupinového poradenství je ve vašem zařízení delší než 120 minut, např. 150 minut, vykážete jako jeden výkon 150 min. a následně ve statistických výstupech celkovou časovou dotaci všech výkonů přepočítáte na „standardní výkony“, tzn. v případě, kdy poskytnete 5 výkonů po 150 minutách, ve výstupech se zobrazí, že jste poskytli celkem 6,25 „standardních“ výkonů skupinové práce. Tzn. nemění se nic ve srovnání se stávající praxí vykazování před revizí. Software RVKPP tento přepočet ve výstupech provede automaticky.

Jak vykázat aktivity denního stacionáře, jako je např. vaření klientů, úklid, společný oběd s pracovníky, žurnální služba, porada s šéfem klientů na 15 minut, řízená skupinová relaxace na 30 minut, rituály – přestupové i závěrečný? Jak vykázat rychlé kontakty s klienty mezi aktivitami – krátké pohovory cca 15–20 minut, kdy nejde pouze o „povídání si“?

Ne všechny denní aktivity v pobytových / stacionárních službách se evidují jako výkony. Z podstaty služby je jasné, že klienti participují na řadě činností ve službě, nejedná se však o adiktologické výkony. Ze zmíněných aktivit je jako výkon možné evidovat poradu se šéfem klientů jako individuální práci / event. krátký rozhovor s klientem (dle rozsahu / obsahu – viz definice), řízenou relaxaci a rituály (přestupové / závěrečný) jako skupinovou práci (viz definice – nejsou zde pouze terapeutické či poradenské konzultace), rychlé kontakty s klienty mezi aktivitami, které nejsou pouhým „popovídáním“, doporučujeme evidovat jako krátký rozhovor s klientem.

Naopak vaření klientů, úklid či společný oběd klientů s pracovníky se jako výkony neevidují, z podstaty služby patří k opakujícím se každodenním aktivitám, s nimiž se u dané služby počítá. Co se týká žurnální služby, tu bude možné evidovat v kapitole Související odborná a administrativní činnost (nejde o výkony ale další odborné administrativní či provozní aktivity ve prospěch klienta).

Jak se vykazuje podání stravy v terapeutické komunitě?

Podání stravy se jako výkon nevykazuje. Tato činnost spadá mezi další administrativní / odborné / provozní činnosti, které adiktologické služby vykonávají, ale nepopisují se formou výkonů, tyto činnosti je možné ve výkaznictví evidovat ve zvláštní agendě. V rámci jakého výkonu lze vykazovat jednání se zájemcem o danou službu, např. v našich pobytových službách je komunikace se zájemci o službu poměrně častá a činí i několik hodin týdně? Z hlediska RVKPP je zájemce o léčbu v TK (nebo i v jiném adiktologickém programu) klientem služby – patří do cílové skupiny (zde je trochu rozpor s pojetím MPSV), a výkony mu tedy vykazujeme úplně stejným způsobem jako jakémukoli jinému klientovi, pouze s tím rozdílem, že (zřejmě většinou) se jedná o anonymního klienta, tzn nejspíše se bude vykazovat jako agregovaný výkon. Tzn v tomto případě je možné vybírat z celé nabídky výkonů dle rozsahu a charakteru poskytnuté služby – může jít o krátký rozhovor (kontaktní práce), event. individuální práci (nejspíš korespondenční práce nebo sociálně právní poradenství písemně / přes internet, event. o vstupní zhodnocení stavu klienta...) Vzhledem k tomu, že v definici Vstupního zhodnocení stavu klienta je v SaD uvedeno, že může být realizováno ve více setkáních s klientem, není event. problém, pokud by se vykázalo nejprve při vyhodnocování žádosti o léčbu (písemný kontakt) a následně i při následném osobním setkání s klientem... (Navíc písemný kontakt bude nejspíše vykázán agregovaně a až osobní kontakt bude navázán na konkrétního klienta.

Řešíme zátěžové výjezdy, které máme většinou v délce jednoho týdne. V jaké časové dotaci si tento typ aktivity vykazovat?

Dle nového Seznamu a definic výkonů je v rámci výkonu Zážitkové programy doporučení minimální časová dotace 60 min. Pokud tedy máme výjezd v délce trvání 5 dní, lze započítat 24 hodin/den? Za výkon při zátěžových akcích jsou započítány jen hodiny, tedy 60minutové výkony, kdy je skutečně pracovníkem služby klientovi nějaká služba poskytována. Pokud 8 hodin klient spí, byť společně v terénu, nejde o přímou práci s klientem služby. Tzn. doporučujeme odhadnout, kolik z 24 hodin na zátěžovém výjezdu/terapii dobrodružstvím byl skutečně klientům pracovník přímo k dispozici

Rádi bychom do výkonů vykázali i naše odborné týmové vzdělávání, pokud je to možné.

Byli jsme zvyklí vykazovat výkon "Vzdělávání odborníků primární prevence" nebo „Vzdělávání peer aktivistů“, avšak v aktuálním Seznamu a definici výkonů tyto výkony chybí. V našem případě se jedná o vzdělávání lektorů primární prevence. Pokud se jedná o vzdělávání lektorů, tzn. externistů, které kmenový tým metodicky vede a vzdělává, koordinuje atp., je možné tyto aktivity vykázat jako výkon Práce se skupinou; specifikace Vzdělávání v rámci primární prevence, resp. jako výkon Individuální práce; specifikace Vzdělávání v rámci primární prevence (v případě individuálních konzultací s lektory). Jinak obecně definice vymezuje Vzdělávání v rámci primární prevence tak, že se nejedná o aktivity „kmenového týmu“ programu, tzn. nezahrnuje interní vzdělávání týmu, které je event. možno evidovat souhrnně v tabulce Související odborná a administrativní činnost (nejedná se o výkony).

Mám poznámku ohledně přepočtu výkonů Hygienický servis 20 min na Výkony v oblasti HR 5 min.

Např. praní prádla mám zadávat jako hlavní výkon Hygienický servis (s časovou dotací 20 minut), nebo rovnou jako Praní prádla (časová dotace 5 minut)? Hlavní zásada je upravit si časové dotace v používaném SW na uživatelské, tzn. u všech vykazovaných výkonů – hlavních výkonů i specifikací – mít nastavenou časovou dotaci platnou pro dané zařízení. Tím je zajištěno, že bude daná intervence vykázána v reálné časové dotaci a SW si ji následně na standardní časovou dotaci „přepočítá“. Co se týká otázky, zda vykazovat hlavní výkon se specifikací, nebo pouze specifikaci – obojí je správně, důležité je ale uvědomit si, že pokud vykazuji pouze specifikaci (např. uvedené Praní prádla) v časové dotaci 5 minut, zobrazí se ve výstupu pod hlavním výkonem Hygienický servis jako 0,25 výkonu (standardní jednotka u tohoto výkonu je 20 min.).

Chtěl bych požádat o vyjádření / upřesnění k vyplňování tabulky č. 3 Závěrečné zprávy RVKPP.

Jde o poslední 2 řádky. Nejsem si jist, jestli do těchto kolonek započítávat i Výkony nepřímé práce. Výkony nepřímé práce do celkového času být započítány mají, tzn. patří sem i monitoring, který není poskytován ve vazbě na konkrétního klienta (zatímco zprávy jsou vždy vykazovány ve vazbě na konkrétního klienta). Obracím se na Vás s dotazem ohledně Seznamu a definic výkonů adiktologických odborných služeb. V našem zařízení poskytujeme 1x týdně klientům možnost volnočasových aktivit, kdy s klienty např. vaříme či podnikáme sportovní aktivity. V definicích u výkonu Klubové a volnočasové programy (pod Zážitkovými programy) je negativní vymezení výkonu, že se ho musí účastnit min. 2 osoby. Vzhledem k tomu, že nabízíme službu na menším městě, se nám stává, že občas na aktivitu dorazí pouze 1 klient, ale i přes to se aktivity zúčastní a výkon je mu poskytnut. Ráda bych se zeptala, zda je možnost, jak tedy tento výkon vykázat i pro jednoho klienta, nebo je to myšlené tak, že pro jednoho by se aktivita neměla nabízet? V definici tohoto výkonu (Klubové a volnočasové aktivity) je uvedeno mj: “Jedná se o strukturované programy využívající společenství lidí a jejich společnou aktivitu ke zlepšení komunikačních a dalších sociálních dovedností. Klient má možnost v rámci těchto aktivit reflektovat své chování a prožívání.” Tzn. pokud je nabízena služba klubu, ale přijde pouze jeden klient, nejedná se pak o klub, ale spíše o formu individuální práce s tímto klientem.

Při vykazování tedy doporučujeme volit výkon Individuální práce s reálnou časovou dotací, klidně 3h, pokud s klientem pracujete celou dobu. Vzhledem k tomu, že specifikace jsou nepovinné, není třeba za každou cenu hledat upřesnění toho výkonu. Pokud byste specifikovat chtěli, tak je třeba se řídit charakterem činností, které s klientem děláte, tzn. např. buď edukativní / nácvikové činnosti, nebo sociálně právní poradenství (to se přiřazuje case managementu, v rámci kterého se také klient doprovází při různých volnočasových aktivitách), event. individuální nebo adiktologické poradenství, pokud při volnočasové činnosti probíhal rozhovor tohoto typu. Jak vykazovat podle nového systému výkonů samořídící skupinu v terapeutické komunitě? Samořídící skupinu nepovažujeme za výkon, protože nesplňuje jedno z pěti základních kritérií výkonu, a to, že výkon je realizován pracovníkem odpovídající odbornosti. Z tohoto důvodu se samořídící skupiny pomocí výkonů nevykazují. V případě, kdy se alespoň části samořídící skupiny účastní terapeut (např. v praxi se zde mohou projednávat žádosti klientů atp.), je tato časová jednotka (přímé práce terapeuta) vykázána jako výkon Práce se skupinou (nepovinná specifikace Skupinové poradenství).